\"\"            Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България
    \"\" Синдикат на българските учители
    \"\" Конфедерация на труда подкрепа
    \"\" Българската асоциация на частните училища (БАЧУ)
    \"\" Национален исторически музей
     \"\"                  Държавна агенция за закрила на детето
    \"\" Агенция за социално подпомагане
    \"\" Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
    \"\" Министерство на културата

Програма за закрила на деца с изявени дарби
    \"\" 
Национален образователен портал
    \"\" Национална агенция за професионално образование и обучение
    \"\" Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
    \"\" Департамент за информация и усъвършенстване на учители


","rte_anchor_old_ids":""},"display_options":{"type":"panel","width":"240"}, "ko": window.ko}));