","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":""},"placeholder":"e88233705","mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","height":"50","width":"100%"},"parent_id":"88233696","obj_inst":"","session_id":"1618911991_3576_154097356","obj_id":"11","node_id":"88233705","obj_order":"1","display_options":{"width":"240","type":"panel"}, "ko": window.ko}));

Математика

Информатика и ИТ

Обществени науки и гражданско образование

Природни науки и екология

Изкуства,бит и технологии

Физическо възпитание и спорт

Предучилищно възпитание

Начално образование

Професионално образование

Приобщаващо образование

Безопасност на движението по пътищата


","rte_anchor_old_ids":""},"user_name":"rioburgas","obj_inst":"","mobile_view_options":{"width":"100%","type":"mobile_inline","height":"50"},"parent_id":"88233696","placeholder":"e88233707","obj_id":"11","session_id":"1618911991_3576_154097356", "ko": window.ko}));

 

 

 

","rte_anchor_old_ids":""},"obj_order":"3","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"node_id":"88233710", "ko": window.ko}));