График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021 - 2022 г. на места по държавен план-прием съгласно Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 


Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 - 28.05.2021 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 07.06.2021 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език (по желание на ученика)

16.06.2021 г., 09:00 часа
18.06.2021 г., 09:00 часа
17.06.2021 г., 09:00 часа
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт

21.06.2021 г.
22.06.2021 г.
23 - 24.06.2021 г., вкл.
5
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 25.06.2021 г., вкл.
6 Обявяване на резултатите от НВО
до 28.06.2021 г.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 01.07.2021 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05.07 - 07.07.2021 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2021 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2021 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2021 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2021 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2021 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07 - 27.07.2021 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2021 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2021 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2021 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2021 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2021 г. вкл.\n \n \n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

       

  График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021 - 2022 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 


Вид дейност

Срок

1

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите.

27.05 - 28.05.2021 г. вкл.

2

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.

до 07.06.2021 г. вкл.

3

Провеждане на изпитете от националните външни оценявания по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език (по желание на ученика)

16.06.2021 г., 09:00 часа
18.06.2021 г., 09:00 часа
17.06.2021 г., 09:00 часа
4

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Спорт

21.06.2021 г.
22.06.2021 г.
23 - 24.06.2021 г., вкл.
5
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите. до 25.06.2021 г., вкл.
6 Обявяване на резултатите от НВО
до 28.06.2021 г.

7

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 01.07.2021 г. вкл.

8

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

05.07 - 07.07.2021 г. вкл.

9

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2021 г. вкл.

10

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2021 г.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2021 г. вкл.

12

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2021 г. вкл.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2021 г.

14

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26.07 - 27.07.2021 г. вкл.

15

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2021 г.

16

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2021 г.

17

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

02.08.2021 г.

18

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2021 г. вкл.

19

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2021 г. вкл."},"obj_id":"11","mobile_view_options":{"height":"50","width":"100%","type":"mobile_inline"},"user_name":"rioburgas","node_id":"88413016", "ko": window.ko}));

Всички училища на територията на област Бургас, които обучават ученици в VІІ клас, ще приемат заявленията на учениците за участие в І и ІІІ класиране.На основание чл. 57, ал. 8 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование класираните ученици на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика получават от МОН  удостоверения с максимален резултат от 100 точки и имат право да участват в класирането за прием в VIII клас с този резултат вместо резултата от съответното национално външно оценяване.


\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n


На основание чл. 57, ал. 8 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование класираните ученици на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика получават от МОН  удостоверения с максимален резултат от 100 точки и имат право да участват в класирането за прием в VIII клас с този резултат вместо резултата от съответното национално външно оценяване.


\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

","rte_media_old_daids":""}, "ko": window.ko}));


Училищата, в които ще се провеждат изпити за проверка на способностите (отнася се за учениците, подали заявление за полагане на изпити за проверка на способностите в установения срок):


 • Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство: СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас
 • Изпит за проверка на способностите по музика: СУ „Добри Чинтулов“ – гр. Бургас\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

","Style":"","rte_anchor_old_ids":""},"user_name":"rioburgas","node_id":"98468016","parent_id":"88412989","placeholder":"e98468016","obj_order":"4","obj_inst":"","session_id":"1621177518_28847_488247146","display_options":{"width":"240","type":"panel"}, "ko": window.ko}));

Съгласно НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ:

(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, се прилага следната скала:
1. отличен 6 се приравнява на 50 точки;
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки;
3. добър 4 се приравнява на 26 точки;
4. среден 3 се приравнява на 15 точки.

(11) Скалата по ал. 10 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е изразена в точки.

\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

"},"parent_id":"88412989","display_options":{"width":"240","type":"panel"},"placeholder":"e103389882","obj_order":"5","obj_inst":"","session_id":"1621183048_30764_842731192", "ko": window.ko}));