Прием в V клас за учебната 2020/ 2021 година

 

Община

Населено място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за 2020-2021 г.

Общ брой ученици за 2020-2021 г.

Бургас

 

 Бургас

 

 Профилирана природоматематическа гимназия "Академик Никола Обрешков"

3


78

 

 

 

ОБЩО

3

 

78


 

Прием в V клас за учебната 2020/ 2021 година

 

Община

Населено място

Наименование на профилираната гимназия

Брой паралелки в V клас за 2020-2021 г.

Общ брой ученици за 2020-2021 г.

Бургас

 

 Бургас

 

 Профилирана природоматематическа гимназия \"Академик Никола Обрешков\"

3


78

 

 

 

ОБЩО

3

 

78


","rte_image_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","Style":""},"mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","height":"50","width":"100%"},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"session_id":"1618912043_3507_576526091","obj_inst":"","placeholder":"e88412954","obj_order":"1","parent_id":"88412945", "ko": window.ko}));
*приложение към заповедта

Заповед РД09-706/31.03.2020 г. за организация на дейностите по прием на ученици в V клас в профилирани гимназии с профил \"Математически\" и \"Природни науки\" за учебната 2020/2021 година
*образци на документи

","rte_image_old_daids":"","rte_media_old_daids":""},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"user_name":"rioburgas","session_id":"1618912043_3507_576526091","obj_id":"11","node_id":"100636048", "ko": window.ko}));

Приложение 3 към Заповед РД09-706/31.03.2020 г. - Организация на дейностите по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием в профилираните гимназии с профил "Математически" и "Природни науки" за учебната 2020/2021 година


В V клас в профилираните гимназии с профил „Математически" или "Природни науки" по държавен план-прием се приемат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на Министерството на образованието и науката (МОН):

1.  ученическа олимпиада по математика на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки;

2.  или поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.

Състезанията и/или олимпиадата се определят от педагогическия съвет на училището преди началото на всяка учебна година и не могат да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.


Ученици, отговарящи на условията по чл. 73 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 09 юли 2020 година следните документи:

1. заявление за кандидатстване с посочено желание;

2. копие на служебна бележка с резултати от олимпиадата и/ или състезанията в областта на математиката от календара на МОН през съответната учебна година само за ученици друга област;

3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал.. 2 от Наредба № 11/ 01.09. 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - за учениците от училища на чужди държави;

4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


Ученици, отговарящи на условията по чл. 73 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 09 юли 2020 година следните документи:

1. заявление за кандидатстване с посочено желание;

2.  удостоверение за завършен начален етан на основно образование;

3. документ, удостоверяващ статута на ученика по по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


","Style":"","rte_anchor_old_ids":""},"placeholder":"e100636141","obj_inst":"","parent_id":"88412945","obj_order":"3", "ko": window.ko}));
Последна промяна: 03.04.2020 г.

11:12 ч.