Регионалното управление на образованието е териториална администрация към Министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на народната просвета. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.
СТРУКТУРА  НА  РУО - БУРГАС


 

  инж. ВИОЛЕТА  ИЛИЕВА –  НАЧАЛНИК                                                                               тел. 056 / 81 32 49

 

 

 

 

ОТДЕЛ  „Организационно-методическа дейност и контрол” /ОМДК/

Началник отдел


 

 


Старши експерти по:

 


 

Организация на средното образование


 Деян Божинов

 d_bojinov@rioburgas.org

056/ 87 49 63

Организация на средното образование

 Лиляна Иванова

 l_ivanova@rioburgas.org

056/ 87 49 76


Професионално образование и обучение

 инж. Даниела Петрова


 dpetrova@rioburgas.org
056/ 87 49 85

Български език и литература


 Венета Иванова

v_ivanova@rioburgas.org056/ 87 49 63

Математика

 Велина Александроваv_aleksandrova@rioburgas.org056/ 87 49 83

Чужд език и по майчин език

 Жанета Димитрова

j_dimitrova@rioburgas.org

056/87 49 73


Природни науки и екология

 Таня Колева

t_koleva@rioburgas.org

056 /87 49 83


Обществени науки, гражданско образование и религия

 Валентина Камалиева

vkamalieva@rioburgas.org

056 /87 49 73

Предучилищно образование

 Христина Димитрова
hdimitrova@rioburgas.org

056 /87 49 74


За обучението в начален етап

 Галя Киркова

g_kirkova@rioburgas.org

056 /87 49 74


Физическо възпитание и спорт

 Павлина Алексиева

p_aleksieva@rioburgas.org

056 /87 49 64


Квалификация на педагогическите специалисти

 Гюлшен Еминова

g_eminova@rioburgas.org

056 /87 49 64


Приобщаващо образование
 
 

Информатика и информационни технологии

 инж. Мила Николова
m_nikolova@rioburgas.org
056 /87 49 85
Природни науки и екология

   

 

ОТДЕЛ  „Административно - правно, финансово – стопанско и информационно обслужване” /АПФСИО/

Началник отдел

 Стелиана Сашева

 

s_sasheva@rioburgas.org

056/ 87 49 67


Главен счетоводител

 Димка Георгиева

 

056 /87 49 62


Счетоводител - касиер
 Гергана Томова
 
 056/87 49 84
056/ 87 49 62

Специалист-деловодител

 Димитринка Стоянова

 

056/87 49 82

Технически сътрудник

 Силвия Петкова
 

056/87 49 61;

056/81 32 49;

факс 056/ 81 32 59

 Главен специалист „Човешки ресурси”

 Цветелина Атанасова

ts_atanasova@rioburgas.org

056/87 49 84


Старши експерт по информационно осигуряване


 Галина Георгиева

g_georgieva@rioburgas.org
056/87 49 68

Старши експерт по анализ на информацията

 инж. Анелия Керенска
akerenska@rioburgas.org056 /87 49 68

Шофьор

 Станислав Джамбазов
  

 

ПРОГРАМИ КЪМ БЮРО ПО ТРУДА - БУРГАС