Последна промяна: 25.01.2021 г. 14:23 часа


","rte_anchor_old_ids":"","Style":"","rte_image_old_daids":""},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"parent_id":"88914994","session_id":"1618918366_5785_450094568", "ko": window.ko}));

 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката


 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09 - 3291/ 17.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

 

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

         - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

-     наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6

- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „детски учител”

- минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител или директор в системата на предучилищното образование или

- минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

- Професионална област: Педагогически науки, специалност „Предучилищна педагогика”- или „Предучилищна и н��чална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ съгласно Класификатора на областите на виеше образование и професионалните направления,

2. Начин на провеждане на конкурса:

- тест

- интервю

3. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път –

до 17.30 часа на 30.11.2020 г.         

- Документите следва да бъдат представени в 10 - дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес:   (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ 150, ж.к. Братя Миладинови, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

- Телефон за контакт 056/ 813 249.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-  заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/

- декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификаци�� и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

-  други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас и електронните страници на РУО – Бургас и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по предучилищно образование“ е да създаде условия за изпълнение на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигу��ява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно- методическа дейност и контрол на образователния процес в предучилищното образование. Координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, свързани с осигуряването на предучилищно образование на територията на съответната област. Съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на институциите от системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряването на предучилищното образование на територията на областта. Идентифицира потребности, организира на областно ниво квалификационни и методически дейности за педагогическите специалисти в областта на предучилищното образование и обобщава информация за квалификацията им. Подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на достьпа и правото на качествено предучилищно образование. Организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми в областта на предучилищното образование на територията на съответната област.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1300 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, класификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата чрез електронен подпис.

9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидате по електронната поща.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttp://iisda.government.bg/competitions

 

 

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката


\"\" 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката


 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РД 09 - 3291/ 17.11.2020 г. на министъра на образованието и науката

 

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „старши експерт по предучилищно образование” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол”, Регионално управление на образованието – Бургас

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

         - длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10

-     наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6

- минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „детски учител”

- минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител или директор в системата на предучилищното образование или

- минимален ранг - V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

- Професионална област: Педагогически науки, специалност „Предучилищна педагогика”- или „Предучилищна и н��чална училищна педагогика“ от професионално направление „Педагогика“ съгласно Класификатора на областите на виеше образование и професионалните направления,

2. Начин на провеждане на конкурса:

- тест

- интервю

3. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път –

до 17.30 часа на 30.11.2020 г.         

- Документите следва да бъдат представени в 10 - дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес:   (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас, ул. „Уилям Гладстон“ 150, ж.к. Братя Миладинови, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

- Телефон за контакт 056/ 813 249.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-  заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС/

- декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификаци�� и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

-  други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Бургас и електронните страници на РУО – Бургас и МОН.

6. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността „старши експерт по предучилищно образование“ е да създаде условия за изпълнение на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигу��ява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно- методическа дейност и контрол на образователния процес в предучилищното образование. Координира, организира, контролира и методически подпомага прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, свързани с осигуряването на предучилищно образование на територията на съответната област. Съдейства за оптимизиране, функциониране и развитие на институциите от системата на предучилищното и училищното образование във връзка с осигуряването на предучилищното образование на територията на областта. Идентифицира потребности, организира на областно ниво квалификационни и методически дейности за педагогическите специалисти в областта на предучилищното образование и обобщава информация за квалификацията им. Подпомага координирането и взаимодействието между институциите от системата на предучилищното и училищното образование и взаимодействието им с териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на достьпа и правото на качествено предучилищно образование. Организира, координира и участва в прилагането на национални и регионални програми в областта на предучилищното образование на територията на съответната област.

7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1300 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, класификация и професионален опит.

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път, заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата чрез електронен подпис.

9. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидате по електронната поща.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions

 

 

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

Министър на образованието и науката


","rte_media_old_daids":""},"mobile_view_options":{"width":"100%","type":"mobile_inline","height":"50"},"node_id":"110240217","placeholder":"e110240217","obj_inst":"","obj_id":"11","obj_order":"3", "ko": window.ko}));