ПРАВИЛА За работа на експертните комисии

назначени съгласно чл. 67 и чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация и на  ученици в самостоятелна форма на обучение

 


 


Д Е К Л А Р А Ц И Я за осигурени условия за провеждане на обучението на детето /ученика/

в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование


Д Е К Л А Р А Ц И Я за осигурени условия за провеждане на обучението на детето /ученика/ (Word)

в съответствие с целите на предучилищното и училищното образование по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование


 

 Лица за контакт:

1. Таня Колева -  Председател на Комисията за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик - тел. 056/87-49-83
2. Галя Киркова - Председател на Комисията за преминаване в самостоятелна организация на дете - тел. 056/87-49-74
3. Силвия Петкова - Технически сътрудник - тел. 056/87-49-61
4. Анка Манолова - Специалист - деловодител - тел. 056/87-49-61