Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се подават в деловодството на Регионално управление на образованието – Бургас, стая № 3, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч., на e-mail: , както и чрез лицензиран пощенски оператор.


Адрес: Бургас, ул. "Гладстон" 150, стая №3.


Лица за контакт:

Венета Иванова – старши експерт по български език и литература в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 63

Силвия Петкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

Димитринка Стоянова – специалист-деловодител в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 82


","rte_media_old_daids":"","rte_anchor_old_ids":"","Style":"","rte_image_old_daids":""},"parent_id":"88233474","user_name":"rioburgas", "ko": window.ko}));

 

  ИНФОРМАЦИЯ

     Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България.

В Раздел І и Раздел ІІ на глава V „Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението” на Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецНаредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението са определени условията и редът за признаване на завършен период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация по документ, издаден от училище на чужда държава.

  • Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всяко регионално управление на образование (РУО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РУО.
  • Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

      Съгласно чл. 6 от Тарифата за таксите, които се събират от МОН, РУО-Бургас събира такси, както следва:

- за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави - 25 лв. /двадесет и пет лева/;

- за признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение - 35 лв. /тридесет и пет лева/.

Забележка: На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г.

 

   

 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПРАВИЛА за работа на Експертната комисия към РУО - Бургас по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация,  съгласно Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерството на образованието и науката

  ИНФОРМАЦИЯ

     Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация в училище на чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България.

В Раздел І и Раздел ІІ на глава V „Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението” на Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението са определени условията и редът за признаване на завършен период, клас, етап, завършена степен на образование и професионална квалификация по документ, издаден от училище на чужда държава.

  • Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всяко регионално управление на образование (РУО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РУО.
  • Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.

      Съгласно чл. 6 от Тарифата за таксите, които се събират от МОН, РУО-Бургас събира такси, както следва:

- за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави - 25 лв. /двадесет и пет лева/;

- за признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение - 35 лв. /тридесет и пет лева/.

Забележка: На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г.

 

   

 

ПРАВИЛА за работа на Експертната комисия към РУО - Бургас по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация,  съгласно Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерството на образованието и науката


СПИСЪК на страните, с които Република България има подписани спогодби за взаимно признаване еквивалентността на документи за образование


СПИСЪК на държавите - страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 г. (конвенция № 12)


СПИСЪК на държавите, с които се прилага режим на освобождаване на документи за легализация, предвиден в двустранни договори за правна помощ между тези държави и Република България

   

Образци на заявленията може да изтеглите от посочените линкове:


","Style":"","rte_anchor_old_ids":"","rte_media_old_daids":""},"parent_id":"88233474","user_name":"rioburgas","mobile_view_options":{"type":"mobile_inline","height":"50","width":"100%"},"node_id":"88233484","session_id":"1621107166_7707_1317818849","obj_order":"2","display_options":{"width":"240","type":"panel"},"placeholder":"e88233484","obj_id":"11","obj_inst":"", "ko": window.ko}));


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИздаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием 


 

 

\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

\n

\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n


Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием 


 

 
"},"parent_id":"88233474","user_name":"rioburgas","session_id":"1621107166_7707_1317818849","obj_inst":"","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11","obj_order":"3","placeholder":"e88233486", "ko": window.ko}));