Последна промяна: 20.01.2021 г. 11:50

 ЗАПОВЕДИ

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаповед № РД09-137/15.01.2021 г. за утвърждаване на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища, на центровете за специална образователна подкрепа, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностно развитие по чл. 49, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, на астрономическите обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2021 г. съгласно Приложението

 КОДЕКСИ

КОДЕКС на труда
КОДЕКС за социално осигуряване
Административнопроцесуален кодекс


 ЗАКОНИ

ЗАКОН за държавния служител
ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
ЗАКОН за професионалното образование и обучение
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
ЗАКОН за обществените поръчки
ЗАКОН за достъп до обществена информация
ЗАКОН за защита на личните данни
ЗАКОН за защита от дискриминация
ЗАКОН за държавната собственост
ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


  ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа
ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост


  НАРЕДБИ

Наредба за обмена на документи в администрацията
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
НАРЕДБА за приобщаващото образование
НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
НАРЕДБА № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
НАРЕДБА № 2 oт 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език
НАРЕДБА № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища
НАРЕДБА № 2 от 7.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
НАРЕДБА № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване
НАРЕДБА № 3 от 27 .04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
НАРЕДБА № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.pdf
НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
НАРЕДБА № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата


 ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета
ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет Религия
ИНСТРУКЦИЯ № 3 от 05.07.1999 г. за условията и реда за предоставяне на учебници на ученици от социално слаби семейства
Практическа ИНСТРУКЦИЯ за създаване и оформяне на документите в публичната администрация


 КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

КТД за системата на предучилищното и училищно образование от 18.08.2020 г.
Колективен трудов договор за община Бургас от 24.06.2020 г.
Колективен договор за системата на предучилищното и училищно образование от 08.06.2020 г.
Анекс към КТД за системата на предучилищното и училищното образование Д01-100 от 11.06.2018 г. (11.05.2020 г.)
Анекс към КТД за системата на предучилищното и училищното образование - 2018 год.(29.11.2018 г.)
КТД за системата на предучилищното и училищното образование - 2018 год.
КТД за системата на предучилищното и училищно образование- 2018г. -Община Бургас
Анекс към КТД за системата на народната просвета от 21.12.2017 год.
Анекс към КТД за системата на народната просвета от 13.09.2017 г.
Анекс към КТД за системата на народната просвета от 16.12.2016 г.
Споразумение към КТД - община Бургас
КТД за системата на народната просвета - 2016 - община Бургас
КТД за системата на народната просвета - 2016
Анекс КТД за системата на народна просвета - 2014 (09.11.2015 г.)
Анекс КТД за системата на народна просвета - 2014 (19.12.2014 г.)
КТД за системата на народната просвета - 2014
Анекс КТД за системата на народната просвета - 2012 (14.02.2013 г.)
КТД за системата на народната просвета - 2012


 ПОСТАНОВЛЕНИЯ


 РЕШЕНИЯ

Решение № 584 от 20.08.2020 за приемане на Списъък на иновативните училища
РЕШЕНИЕ № 856 на МС от 26.11.2020 г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в Република България

 ТАРИФИ


ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование