Педагогически специалист, който желае признаване на повишаване на квалификацията чрез проведено обучение или участие в друга форма за повишаване на квалификацията, подава заявление по образец  до Началника на Регионално управление по образованието - Бургас.


Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, се представят в превод на български език от заклет преводач.Заявление за признаване на квалификационни кредити се подава в деловодството на Регионално управление на образованието – Бургас, стая №15, два пъти годишно, както следва:

  • от 1-ви февруари до 10-ти февруари;
  • от 1-ви юли до 10-ти юли.


Адрес: Бургас, ул. "Гладстон" 150, стая №15.


Лица за контакт:

Гюлшен Еминова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 73

Силвия Петкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

Димитринка Стоянова – специалист-деловодител в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 82\n \n \n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n \n \n
\n \n
\n

Заявление за признаване на квалификационни кредити се подава в деловодството на Регионално управление на образованието – Бургас, стая №15, два пъти годишно, както следва:

  • от 1-ви февруари до 10-ти февруари;
  • от 1-ви юли до 10-ти юли.


Адрес: Бургас, ул. \"Гладстон\" 150, стая №15.


Лица за контакт:

Гюлшен Еминова – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 73

Силвия Петкова - технически сътрудник - тел. 056/ 87 49 61

Димитринка Стоянова – специалист-деловодител в РУО-Бургас, тел. 056/ 87 49 82\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n
"},"parent_id":"88233624","obj_inst":"","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11","obj_order":"1","node_id":"88233635","session_id":"1621113951_10058_603125203","placeholder":"e88233635","mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"user_name":"rioburgas", "ko": window.ko}));

 

 
","rte_image_old_daids":"","rte_media_old_daids":""},"parent_id":"88233624","obj_inst":"","display_options":{"type":"panel","width":"240"},"obj_id":"11", "ko": window.ko}));
","rte_image_old_daids":"","rte_media_old_daids":""},"parent_id":"88233624","display_options":{"width":"240","type":"panel"},"obj_inst":"","obj_id":"11","obj_order":"3","node_id":"88233637","session_id":"1621113951_10058_603125203","mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"placeholder":"e88233637","user_name":"rioburgas", "ko": window.ko}));

 

 
","Style":"","rte_anchor_old_ids":""},"parent_id":"88233624","obj_id":"11","display_options":{"width":"240","type":"panel"},"obj_inst":"", "ko": window.ko}));