BG05M2OP001-2.010-0001


ВАЖНО

Дейност 1

Всички училища и детски градини, които са самостоятелни възложители да спазват следните стъпки последователно при изпълнението на Дейност 1:

            1. Подаване на заявление от директора на училището/детската градина до началника на РУО за участие като самостоятелен възложител на краткосрочни обучения.

            2. След като на училището/детската градина му се делигират права от РУО за самостоятелен възложител, следва да се регистрира в ел. платформа Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецhttps://teachers.mon.bg/ като такъв. След което трябва да направи избор на изпълнител и да сключи договор между училището/детската градина (Възложител) и обучителната организация (Изпълнител) и да се попълнят всички необходими документи.

            3. За авансово плащане в размер на 70% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика училището/детската градина – Възложителят следва да се изпрати заявка до ръководителя на проекта (на ел. адреси: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец[email protected]Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец[email protected]; Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец[email protected]). (Обученията могат да започнат и преди получаване на трансфер за авансово плащане.) Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаявката за средства

            4. След приключване на обучението в информационната платформа от Изпълнителя следва да бъдат качени удостоверенията и всички съпътстващи документи, доказващи проведеното обучение (коректно попълнени и съгласно образците).

            5. След приключване на обучението училището/детската градина - Възложителят изпраща заявка до ръководителя на проекта (на  ел. адреси: Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец[email protected] ;  Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец[email protected]) за окончателно плащане в размер на 30% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика.

Заявката се изпраща, само след като  документите и удостоверенията са качени в информационната платформа от Изпълнителя (обучителната организация) и проверени от Възложителя (училище/детска градина).

            6., Възложителят следва да извършва мониторинг на провеждащото се обучение и да има публичност (снимки от обучението, информация на сайта на училището или на информационната платформа по проекта).

            7. Обученията могат да бъдат провеждани на територията на самото училище/детска градина, както и на територията на цялата страна.

 


ИНФОРМАЦИЯ !!!


Прилагам образец на Заявка, с който директорите на училища и детски градини ще могат да заявяват средства, свързани с обучения по Дейност 1 по проект КПРПС. Заявката следва да се изготвя САМО от директори на училища/детски градини, които са в качеството си на възложители по реда на ЗОП. Заявяването е за авансови средства в размер на 70% - за обучения за 2 или 3 креда с логистика, както и за плащане на реализирани вече обучения. Към Заявката трябва да се представят и следните документи:

-      Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецДекларация за банкова сметка;

-      Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецДекларация за липса или недопускане на конфликт на интереси.

След изготвянето, Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаявката за средства се изпраща на ел. поща на ръководителя на проекта, с копие  до Гергана Станчева и до Северина Димитрова.

Всички документи, свързани с изпълнение на дейността, се „качват“ в информационната система на проекта, към съответния профил на възложителя.


 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецИнструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаявление от директор за определяне на образователната институция за самостоятелен възложител на обучение по дейност 1.


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецРъководство за работа на педагогическия специалист с информационната система - дейност 1


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСтартиране на Дейност 1 - Втора кампания

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОсъществяване на мониторинг по Дейност 1  от самостоятелните възложители


 Отчитане от училища и детски градини - възложители на обучения на Дейност 1 - Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецписмо и Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецтаблица
Директорът ежемесечно ( до десето число) предоставя отчетните документи за възстановяване на разходите по проекта . Към пакета отчетни документи до РУО се представят следните приложения:• Придружително писмо до Началника на РУО, изготвено на бланка на проекта;• Справка от Регистъра за подадените заявления, изготвена за отчетния период;• Таблица микроданни;• Таблица с банковите сметки на педагогическите специалисти;• Сканирани в един файл: Заявления за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на ПКС, включително за участие в подготвителни курсове. Неразделна част от Заявленията се счита Декларацията за участие в дейността (Приложение № 7б) и Картата за участие (Приложение № 7); Удостоверение за завършен подготвителен курс за придобиване на Пета или Четвърта ПКС (ако е приложимо- 32 ак. часа),  платежен документ за заплатената от лицето такса; Свидетелство за придобита ПКС, платежен документ за заплатената от лицето такса;Всички гореизброени файлове се изпращат заедно в една папка – може и архивирана. Единствено придружителното писмо трябва да бъде представено и на хартиен носител.

Дейност 2


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецПрезентация от работна среща на 22.04.2019 г.


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСтъпки за изпълнение на Дейност 2

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецСтартиране на Дейност 2


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецБланка - проект КПРПС


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗаявление за ПКС - дейност 2 - ново
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецРегистър-дейност 2 по проект КПРПС

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецОбразец на справка банкови сметки - подава се в РУО от образователната институция във формат Excel

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорец
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецТаблица excel- микроданни

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецУказания за дейност 2 за ИС-нови
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВъпроси и отговори
Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецВъпроси и отговори по Дейност 2

 

 BG05M2OP001-2.010-0001


ВАЖНО

Дейност 1

Всички училища и детски градини, които са самостоятелни възложители да спазват следните стъпки последователно при изпълнението на Дейност 1:

            1. Подаване на заявление от директора на училището/детската градина до началника на РУО за участие като самостоятелен възложител на краткосрочни обучения.

            2. След като на училището/детската градина му се делигират права от РУО за самостоятелен възложител, следва да се регистрира в ел. платформа https://teachers.mon.bg/ като такъв. След което трябва да направи избор на изпълнител и да сключи договор между училището/детската градина (Възложител) и обучителната организация (Изпълнител) и да се попълнят всички необходими документи.

            3. За авансово плащане в размер на 70% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика училището/детската градина – Възложителят следва да се изпрати заявка до ръководителя на проекта (на ел. адреси: [email protected][email protected]; [email protected]). (Обученията могат да започнат и преди получаване на трансфер за авансово плащане.) Заявката за средства

            4. След приключване на обучението в информационната платформа от Изпълнителя следва да бъдат качени удостоверенията и всички съпътстващи документи, доказващи проведеното обучение (коректно попълнени и съгласно образците).

            5. След приключване на обучението училището/детската градина - Възложителят изпраща заявка до ръководителя на проекта (на  ел. адреси: [email protected] ;  [email protected]) за окончателно плащане в размер на 30% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика.

Заявката се изпраща, само след като  документите и удостоверенията са качени в информационната платформа от Изпълнителя (обучителната организация) и проверени от Възложителя (училище/детска градина).

            6., Възложителят следва да извършва мониторинг на провеждащото се обучение и да има публичност (снимки от обучението, информация на сайта на училището или на информационната платформа по проекта).

            7. Обученията могат да бъдат провеждани на територията на самото училище/детска градина, както и на територията на цялата страна.

 

\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

ИНФОРМАЦИЯ !!!


Прилагам образец на Заявка, с който директорите на училища и детски градини ще могат да заявяват средства, свързани с обучения по Дейност 1 по проект КПРПС. Заявката следва да се изготвя САМО от директори на училища/детски градини, които са в качеството си на възложители по реда на ЗОП. Заявяването е за авансови средства в размер на 70% - за обучения за 2 или 3 креда с логистика, както и за плащане на реализирани вече обучения. Към Заявката трябва да се представят и следните документи:

-      Декларация за банкова сметка;

-      Декларация за липса или недопускане на конфликт на интереси.

След изготвянето, Заявката за средства се изпраща на ел. поща на ръководителя на проекта, с копие  до Гергана Станчева и до Северина Димитрова.

Всички документи, свързани с изпълнение на дейността, се „качват“ в информационната система на проекта, към съответния профил на възложителя.


\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

 

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Заявление от директор за определяне на образователната институция за самостоятелен възложител на обучение по дейност 1.


Ръководство за работа на педагогическия специалист с информационната система - дейност 1


Стартиране на Дейност 1 - Втора кампания


Осъществяване на мониторинг по Дейност 1  от самостоятелните възложители


 Отчитане от училища и детски градини - възложители на обучения на Дейност 1 - писмо и таблица


\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n

Директорът ежемесечно ( до десето число) предоставя отчетните документи за възстановяване на разходите по проекта . Към пакета отчетни документи до РУО се представят следните приложения:• Придружително писмо до Началника на РУО, изготвено на бланка на проекта;• Справка от Регистъра за подадените заявления, изготвена за отчетния период;• Таблица микроданни;• Таблица с банковите сметки на педагогическите специалисти;• Сканирани в един файл: Заявления за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на ПКС, включително за участие в подготвителни курсове. Неразделна част от Заявленията се счита Декларацията за участие в дейността (Приложение № 7б) и Картата за участие (Приложение № 7); Удостоверение за завършен подготвителен курс за придобиване на Пета или Четвърта ПКС (ако е приложимо- 32 ак. часа),  платежен документ за заплатената от лицето такса; Свидетелство за придобита ПКС, платежен документ за заплатената от лицето такса;Всички гореизброени файлове се изпращат заедно в една папка – може и архивирана. Единствено придружителното писмо трябва да бъде представено и на хартиен носител.

Дейност 2


Презентация от работна среща на 22.04.2019 г.


Стъпки за изпълнение на Дейност 2

Стартиране на Дейност 2


Бланка - проект КПРПС


Заявление за ПКС - дейност 2 - ново
Регистър-дейност 2 по проект КПРПС

Образец на справка банкови сметки - подава се в РУО от образователната институция във формат Excel


Таблица excel- микроданни

Указания за дейност 2 за ИС-нови
Въпроси и отговори
Въпроси и отговори по Дейност 2
\n
\n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n \n \n \n \n
\n
\n
\n \n
\n
\n
\n
","rte_media_old_daids":""},"mobile_view_options":{"width":"100%","height":"50","type":"mobile_inline"},"display_options":{"type":"panel","width":"240"},"user_name":"rioburgas","placeholder":"e89536027","obj_inst":"","parent_id":"89536016","obj_order":"1", "ko": window.ko}));