BG05M2OP001-2.010-0001


ВАЖНО

Дейност 1

Всички училища и детски градини, които са самостоятелни възложители да спазват следните стъпки последователно при изпълнението на Дейност 1:

            1. Подаване на заявление от директора на училището/детската градина до началника на РУО за участие като самостоятелен възложител на краткосрочни обучения.

            2. След като на училището/детската градина му се делигират права от РУО за самостоятелен възложител, следва да се регистрира в ел. платформа https://teachers.mon.bg/ като такъв. След което трябва да направи избор на изпълнител и да сключи договор между училището/детската градина (Възложител) и обучителната организация (Изпълнител) и да се попълнят всички необходими документи.

            3. За авансово плащане в размер на 70% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика училището/детската градина – Възложителят следва да се изпрати заявка до ръководителя на проекта (на ел. адреси: n.mihalevska@mon.bgb.sheynin@mon.bg; g.stancheva@mon.bg). (Обученията могат да започнат и преди получаване на трансфер за авансово плащане.) Заявката за средства

            4. След приключване на обучението в информационната платформа от Изпълнителя следва да бъдат качени удостоверенията и всички съпътстващи документи, доказващи проведеното обучение (коректно попълнени и съгласно образците).

            5. След приключване на обучението училището/детската градина - Възложителят изпраща заявка до ръководителя на проекта (на  ел. адреси: n.mihalevska@mon.bg ;  g.stancheva@mon.bg) за окончателно плащане в размер на 30% от общата сума на планираното обучение за 2 и/или 3 кредита с логистика.

Заявката се изпраща, само след като  документите и удостоверенията са качени в информационната платформа от Изпълнителя (обучителната организация) и проверени от Възложителя (училище/детска градина).

            6., Възложителят следва да извършва мониторинг на провеждащото се обучение и да има публичност (снимки от обучението, информация на сайта на училището или на информационната платформа по проекта).

            7. Обученията могат да бъдат провеждани на територията на самото училище/детска градина, както и на територията на цялата страна.

 


ИНФОРМАЦИЯ !!!


Прилагам образец на Заявка, с който директорите на училища и детски градини ще могат да заявяват средства, свързани с обучения по Дейност 1 по проект КПРПС. Заявката следва да се изготвя САМО от директори на училища/детски градини, които са в качеството си на възложители по реда на ЗОП. Заявяването е за авансови средства в размер на 70% - за обучения за 2 или 3 креда с логистика, както и за плащане на реализирани вече обучения. Към Заявката трябва да се представят и следните документи:

-      Декларация за банкова сметка;

-      Декларация за липса или недопускане на конфликт на интереси.

След изготвянето, Заявката за средства се изпраща на ел. поща на ръководителя на проекта, с копие  до Гергана Станчева и до Северина Димитрова.

Всички документи, свързани с изпълнение на дейността, се „качват“ в информационната система на проекта, към съответния профил на възложителя.


 

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


Заявление от директор за определяне на образователната институция за самостоятелен възложител на обучение по дейност 1.


Ръководство за работа на педагогическия специалист с информационната система - дейност 1


Стартиране на Дейност 1 - Втора кампания


Осъществяване на мониторинг по Дейност 1  от самостоятелните възложители


 Отчитане от училища и детски градини - възложители на обучения на Дейност 1 - писмо и таблица
Директорът ежемесечно ( до десето число) предоставя отчетните документи за възстановяване на разходите по проекта . Към пакета отчетни документи до РУО се представят следните приложения:• Придружително писмо до Началника на РУО, изготвено на бланка на проекта;• Справка от Регистъра за подадените заявления, изготвена за отчетния период;• Таблица микроданни;• Таблица с банковите сметки на педагогическите специалисти;• Сканирани в един файл: Заявления за включване на педагогическите специалисти в процедури за придобиване на ПКС, включително за участие в подготвителни курсове. Неразделна част от Заявленията се счита Декларацията за участие в дейността (Приложение № 7б) и Картата за участие (Приложение № 7); Удостоверение за завършен подготвителен курс за придобиване на Пета или Четвърта ПКС (ако е приложимо- 32 ак. часа),  платежен документ за заплатената от лицето такса; Свидетелство за придобита ПКС, платежен документ за заплатената от лицето такса;Всички гореизброени файлове се изпращат заедно в една папка – може и архивирана. Единствено придружителното писмо трябва да бъде представено и на хартиен носител.

Дейност 2


Презентация от работна среща на 22.04.2019 г.


Стъпки за изпълнение на Дейност 2

Стартиране на Дейност 2


Бланка - проект КПРПС


Заявление за ПКС - дейност 2 - ново
Регистър-дейност 2 по проект КПРПС

Образец на справка банкови сметки - подава се в РУО от образователната институция във формат Excel


Таблица excel- микроданни

Указания за дейност 2 за ИС-нови
Въпроси и отговори
Въпроси и отговори по Дейност 2