Последна промяна: 24.09.2019 г.

 

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.


 


Във връзка със стартиране на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“  е създадена електронна поща info-apspo@mon.bg, чрез която детски градини, училища и всички заинтересовани страни могат да изпращат запитванията си, възникнали в процеса на изпълнение по проекта.

 

Отговори на въпроси по проект АПСПО  
Заповед и утвърдени Указания по проект ''Активно приобщаване в системата на предучилищното образование''


Важно!
Електронна форма за въвеждане на информация по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"писмо
линк 1
линк 2