РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Бургас
УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД-06-176/ 25.03.2019 г.

ИНЖ. ВИОЛЕТА ИЛИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-БУРГАС 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ


РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

БУРГАС

 

 

 
Използвани съкращения:

ВПОАО – Вътрешни правила за организацията на административното обслужване

ЗА - Закон за администрацията;

АПК - Административнопроцесуален кодекс;

РУО – Регионално управление на образованието;

АПФСИО- Административно -правно, финансово-стопанско и информационно обслужване;

МОН – Министерство на образованието и науката;

НАО – Наредба за административното обслужване.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ

Чл.1. (1)  Целта на настоящите ВПОАО е организирането и изпълнението на процеса  на предоставяне на административни услуги от РУО – Бургас. ВПОАО се издават в изпълнение на чл. 2, ал. 1, т. 6 и чл.15 от Наредбата за административното обслужване.

(2) Тези правила регламентират процеса на предоставяне на административни услуги от РУО – Бургас при спазване изискванията на Закона за администрацията /ЗА/ и Админиктративнопроцесуалния кодекс /АПК/, Закона за държавния служител, Закона за защита на личните данни, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за достъп до обществена информация, Правилника за устройство и функциите на РУО, Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

(3) Основните принципи при предоставяне на административни услуги са:

1. законност;

2. откритост и достъпност;

3. отговорност и отчетност;

4. ефективност;

5. субординация и координация;

6. предвидимост;

7. обективност и безпристрастност.

(4) Вътрешните правила за организация на административното обслужване в РУО – Бургас гарантират:

1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;

3. любезно и отзивчиво отношение;

4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;

5. надеждна обратна връзка;

6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;

7. качество на предоставяните услуги.

        Чл.2. /1/ "Административно обслужване" е всяка дейност по извършване на административни услуги от РУО – Бургас.

            /2/  "Административна услуга" е:

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

2.   издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

4.консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

(3) С настоящите правила се регламентира организацията на административното обслужване в синхрон и координация с правилата и нормите, разписани в действащата „Система за финансово управление и контрол”

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Раздел І

Звено за административното обслужване

 

         Чл.3 /1/ Административното обслужване в РУО – Бургас се извършва от „специалист - деловодител” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”  и  с непосредственото сътрудничество между отделите в РУО – Бургас и съответните институции и организации при извършване на административни услуги.

         /2/ Работното място на „специалист-деловодител“  е ситуирано в сградата на РУО-Бургас, партерен етаж, в административната сграда на ул.”Гладстон” № 150, гр.Бургас.

/3/) Работното време за административно обслужване на граждани е от 9,00 до 17,30 часа.

/4/ В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителя продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Чл.4. Основен елемент в процеса на усъвършенстване на административното обслужване и повишаване имиджа и доверието към администрацията е качеството на приема.

Чл.5.  Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване, информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на клиента и оповестени чрез интернет страницата  на РУО – Бургас и на информационните табла.

Чл. 6. /1/ „Специалист - деловодителят” осигурява информация за видовете услуги, извършвани от администрацията на РУО – Бургас, както и реда за предоставянето им.

/2/ Информацията за административното обслужване следва да бъде:

1.      ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

2.      достъпна за хора с увреждания;

3.      без абревиатури, съкращения и препратки.

Чл.7. /1/ Информация за предоставяните от РУО – Бургас  услуги може да бъде получена и от:

1.      интернет страницата на РУО – Бургас на адрес: www.rioburgas.org;

2.      информационно табло в РУО – Бургас.

 /2/ Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги са на разположение в РУО – Бургас, гр. Бургас, ул. „Гладстон“ №150, както и на интернет страницата на РУО – Бургас в раздел „Административни услуги“.

Чл.8 (1) „Специалист - деловодителят”, подпомаган от останалите служители от отдел АПФСИО:

1. предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

 2. отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до съответния служител  в РУО – Бургас, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;

3. разяснява изискванията/ реквизитите, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;

4. приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;

5. приема устни и писмени заявления, постъпили в деловодството и ги регистрират в деловодната система по Закона за достъп до обществена информация и при необходимост насочват устни запитвания на граждани към съответния експерт;

6. приема устни и писмени заявления, постъпили в деловодството на РУО – Бургас по Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и ги регистрира в деловодната система;

7. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;

(2) следи за пълнотата на документацията.

(3) Началникът на РУО – Бургас или негов заместник, определен със заповед на Министъра на образованието и науката, разпределя документите за изпълнение от служителите на РУО – Бургас  чрез писмена резолюция.

Чл. 9. (1) Жалби/сигнали и предложения се подават лично/с пълномощно, чрез пощата или по електронна поща.

(2) Подадените жалби/сигнали и предложения се завеждат в деловодната система на РУО – Бургас.

 (3) Искания/заявления за признаване на завършено средно образование и/или професионална квалификация, за завършен гимназиален етап и/или професионална квалификация, за признат учебен срок, клас или основно образование по документи, издадени от училища на чужди държави и за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи издадени от училища от чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство се подават по формуляри по образец /заявления/. Заявленията се подават лично - с документ за самоличност, от родителите, съпруг/а – с документ, удостоверяващ гражданското състояние и от други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа или адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА .

Заявленията се подават в РУО – Бургас, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес: гр.Бургас, ул. „Гладстон“ № 150, партерен етаж или по пощата на посочения адрес.

 

Раздел ІІ

Информация за административните услуги

 

Чл. 10. (1) РУО – Бургас изготвя и поставя на видно място в сграда информация, съгласно Приложение № 3 към чл.16 от НАО

(2) Информацията по Приложение № 3, върху указателната табела в административните сгради се представя на български и на английски език.

(3) Служителите на РУО – Бургас носят указателни табели с имената и длъжностите им.

Чл.11.(1) Съгласно Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги на Министерския съвет, Регионално управление на образованието – Бургас извършва следните услуги по Списъка на административните услуги:

1.    Издаване на Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави;

2.    Издаване на Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средства;

3.    Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави – вписана съгласно Приложение № 4 Мерки за вписване на невписани услуги в Регистъра на услугите към Решение № 704/05.10.2018 г. на МС;

4.    Издаване на Удостоверение за признаване на квалификационни кредити;

5.    Издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП 2);

6.    Издаване на Удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица (УП 3);

7.    Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга – заличена с Приложение № 3 – Мерки за заличаване от Регистъра на услугите към Решение № 704/05.10.2018 г. на МС;

8.    Предоставяне на достъп до обществена информация;

9.    Уточняване на разлики между издадено Удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лица от информационната система на НОИ – предоставя се като вътрешна административна услуга съгласно Приложение № 5 Мерки за предоставяне на административни услуги като вътрешни административни услуги към Решение № 704/05.10.2018 г. на МС;

10.     Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием.

 (2) Услугите се предоставят на основание Закона за достъп до обществена информация и Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ОМБУДСМАНА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ПО ПОВОД НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Раздел І

Управление на качеството

Чл. 12. (1) Административното обслужване в РУО – Бургас се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:

1. при изпълнение на служебните си задължения всеки служител в РУО – Бургас носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи;

2. служителите в РУО – Бургас се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори;

3. срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган в двумесечен срок от постъпването му;

4. времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звената за административно обслужване е не повече от 20 мин.;

5. работното помещение на „специалист-деловодител“ е разположено на партерен етаж, , като има изградена рампа за лесен достъп на хора с увреждания. Има  осигурени места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.

(2) РУО – Бургас използва автоматизирана деловодна информационна система с активирани функции за контрол по изпълнението на сроковете за предоставяне на административните услуги.

Чл. 13. РУО – Бургас приема Харта на клиента, която публикува в интернет страницата си.

Чл.14. РУО – Бургас поддържа постоянен открит диалог с потребителите, с неправителствените организации на гражданите и бизнеса, със синдикалните организации и с гражданското общество, в който се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложенията за подобряването му.

Чл.15. (1) РУО – Бургас отчита състоянието на административното обслужване в интернет базираната Система за самооценка на административното обслужване (ССАО) веднъж годишно.

(2) Началник на отдел АПФСИО подава, попълва и публикува данните в ССАО в съответствие с утвърдения по чл.6, ал.1 списък.

(3) Служителят по ал. 2 отговаря за достоверността на въвежданата информация и за спазването на сроковете за попълване на отчетите в ССАО.

 

Раздел ІІ

Механизми за обратна връзка

 

Чл. 16 (1) Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др.

(2) Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети, разположени във фоайето на администрацията, кутия за мнения и коментари. Измерването на удовлетвореността на потребителите се извършва не по-малко от веднъж годишно от комисия от РУО – Бургас, която изготвя доклад до Началника на РУО – Бургас за наличие и съдържание на отзивите.

(3) Обявява се телефон за сигнали, предложения и отзиви – 056/ 87 49 61.

(4) Средствата за получаване на обратна връзка се използват за измерване удовлетвореността на потребителите.

 

КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл.17.Контролната дейност във връзка с извършването на административното обслужване и административните услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги.

Чл.18. Сроковете за изпълнение са определени в самия документ, с резолюция или произтичат от нормативен акт и са съобразени с АПК, освен ако в нормативен акт е установен друг срок.

Чл. 19.  Контролът по чл. 17 се извършва от началниците на отдели в РУО – Бургас.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТЪП ДО ДАННИ ОТ РЕГИСТРИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ СРЕДАТА ЗА МЕЖДУРЕГИСТРОВ ОБМЕН REGIX

 

Чл. 20. Правилата в този раздел уреждат възможностите за достъп до регистри/ справки/ полета в Средата за междурегистров обмен и получаването по електронен път на удостоверения от основни регистри с оглед предоставяне на административни услуги на гражданите и организациите, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства.

Чл. 21. (1) При обективна възможност за получаване по служебен път на документи, издавани от други администрации, те се събират служебно от първичния администратор на данните.

(2) Документите по ал. 1 се получават:

1. На хартиен носител;

2. Чрез справки в публично достъпни електронни регистри;

3. Чрез заявка за изпълнение и получаване на вътрешна електронна административна услуга.

Чл. 22. (1) При възникнала необходимост от достъп до данни, съдържащи се в регистри на държавната администрация, присъединени  към средата за междурегистров обмен Regix (на адрес: http://regixaisweb.egov.bg/RegiXInfo/), се подава мотивирано искане при наличие на нормативни основания за упражняване на нормативно установени правомощия с цел:

 1. включване на нови потребители за достъп до набори от данни от присъединените регистри;

2. актуализация на данни, резултат от настъпили нови обстоятелства, до които имат достъп вече включени потребители;

3. прекратяване на достъпа.

(2)   Искането задължително следва да съдържа:

1.  правните основания за достъп до регистър /справки/ полета;

2.  наименованието на регистъра и на съответните справки в него, до които се иска достъп. В случай че е необходим достъп до част от съдържащите се в регистър/справка данни, същите следва да се конкретизират;

3. наименованието на първичния администратор на данни.

(3) Искането се предоставя на дирекции „Информационни и комуникационни технологии“ и „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката за изпращане в Държавна агенция „Електронно управление“ по служебен път, съгласно утвърден от ДАЕУ образец.

            Чл. 23. (1) За служебно издаване на удостоверения от регистрите, интегрирани със Средата за междурегистров обмен, служителите, които са регистрирани потребители, подават чрез системата за служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи заявка за изпълнение на справка/вътрешна електронна административна услуга за използване на данни от присъединените регистри.

            (2) Посредством заявката служителят избира съответната услуга измежду списък от услуги, за които има право да извърши заявяване, попълва идентификатора на лицето, за което е нужно удостоверяване на съответното обстоятелство, както и други необходими данни.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. По смисъла на Вътрешните правила:

1. "Потребител на административни услуги" е всеки гражданин или организация, които заявяват и/или ползват административни услуги, подават жалби, сигнали, предложения и др.

2. "Запитване" е всяко искане на информация относно структурата и дейността на РУО – Бургас

3. "Запитвания от общ характер" са всички искания за информация, които не изискват експертен отговор.

4. "Стандарт за качество на административното обслужване" е утвърдено изискване за административното обслужване по различни показатели (времеви, качествени, количествени), което РУО – Бургас се ангажира да спазва.

5. "Лого на РУО – Бургас" е графичен знак, който символизира държавната администрация.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1. Вътрешните правила се приемат на основание чл.5а, ал.1 от Закона за администрацията и  чл.1, ал.2 и чл.15 от НАО, във връзка с  АПК.

§ 2. Контрол по изпълнението на Вътрешните правила се възлага на Началник на отдел АПФСИО.

§3. Неразделна част от настоящите правила са Харта на клиента и анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги.

§ 3. Изменението и допълнението на тези правила се извършва по реда на приемането им.

§ 4. Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.